Plant list PCommon Name(s):
 • English: Purple broom
 • Afrikaans: Persboom; Bloukappie
 • IsiXhosa: umhlonyane; uvazo
 • IsiZulu: Ithethe; Ujulwezinyosi; Umphehlwana; Unohlonishwayo Obomvu
 • Sesotho sa Leboa: Hlokoa leleue
Common Name(s):
 • English: Porkbush; Elephant's food
 • Afrikaans: Spekboom; Olifantskos
 • IsiXhosa: iGqwanitsha; Umfayisele; Wehlathi
 • IsiZulu: iNtelezi; Indibili; Isidondwane
Common Name(s):
 • English: Dwarf spekboom
Common Name(s):
 • English: King Protea
 • Afrikaans: Grootsuikerkan
 • IsiXhosa: isiqwane; esincinci
Common Name(s):
 • English: Broad-leaved Sugarbush; Duchess Protea
 • Afrikaans: Breëblaar-suikerbos; Swartberg Protea
Common Name(s):
 • English: Hottentots Holland Sugarbush; Hottentot Sugarbush
 • Afrikaans: Hottentot-Suikerbos; Witsuikerbos; Witsuikerboskan; Hotnotwitsuikerbos

Pages

Bottom Border