Plant list BCommon Name(s):
 • English: Water Glass
 • Afrikaans: Geelkopieva; Waterglas
 • IsiXhosa: ibhucu; Incelwane
 • IsiZulu: Ibhucu
Common Name(s):
 • English: strap-leafed bulbine; snake flower
 • Afrikaans: geelslangkop
 • IsiXhosa: umalala
 • Sesotho: khomo-ea-balisa; serelelile
Common Name(s):
 • English: Wild pomegranate
 • Afrikaans: Wildegranaat; Buffelshoring
 • IsiXhosa: iThobankomo
 • IsiZulu: isiGolwane; Uqongqo; Utshwalabenyoni

Pages

Bottom Border